Klachtenregeling Resonance:

Inleiding

Resonance hecht grote waarde aan een goede communicatie met en benadering van onze studenten, deelnemers en cliënten. De inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar mensen toe.

Ben je van mening dat we daarin te kort zijn geschoten? Wij lossen het graag voor je op en stellen het op prijs wanneer je zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of ervaren problemen. Zo is het in geval van deelname aan een opleiding of traject goed om direct contact op te nemen met de betreffende docent

Wij ervaren dat een moment van overleg, uitwisseling, afstemming of uitleg ondersteunend en voldoende is om verder te kunnen. We hebben de visie dat we als organisatie van ieder contact leren en daarmee de kwaliteit van ons bedrijf voeden. Dit geldt o.i. ook voor onze studenten, deelnemers en cliënten.

Een klacht indienen

Mocht je toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kun je overwegen een klacht in te dienen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling bij Nancy Linscheer, Directeur van Resonance. Adres: Zuiderakerweg 92, 1069 MK Amsterdam. Telefoon: 06-53647484. Email: nl@resonance.nl .Wij verzoeken je in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe een ander heeft plaatsgevonden.

Reactie

Binnen 1 week na ontvangst van jouw klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en dient door Resonance binnen 4 weken te worden afgehandeld. Indien gewenst kun je de klacht mondeling toelichten. Wij maken hiervoor een afspraak. Het is mogelijk om inzage te krijgen in de documenten die bij jouw klacht horen. Indien het voor Resonance niet mogelijk blijkt om de klacht binnen deze 4 weken te behandelen dan doet zij daarvan schriftelijk dan wel per email, met redenen omkleed, hiervan mededeling aan jou onder vermelding van de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld met een maximum uitsteltermijn van 4 weken.

Behandeling

Bij de behandeling van de klacht zal Resonance, binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem. Binnen Resonance worden verantwoordelijke medewerkers gewezen op hun aandeel in het voorval, zodat in de toekomst soortgelijke klachten kunnen worden voorkomen. Ook op die manier is de behandeling van een klacht een leerproces voor betrokkenen. Bij de behandeling van de klacht word je in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Je wordt schriftelijk, gemotiveerd in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.

De gehele klachten procedure wordt geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Geschillencommissie

Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Resonance heeft samen met Intuïtieve Opleidingen te Utrecht en De Rivier, Intuïtieve Trainingen te Hensbroek een geschillencommissie. Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie. De klacht die is ingediend bij de geschillencommissie dient binnen 4 weken te zijn afgehandeld. Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan het opleidingsinstituut; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

U kunt uw brief richten aan:

Intuïtieve Opleidingen
Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

of

De Rivier
Wogmeer 48
1711 SR Hensbroek